สถาบันโรคผิวหนัง
Institute Of Dermatology


พญ มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

( ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง )

สถาบันโรคผิวหนังเป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน

  • ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังในเชิงลึกหรือเชิงบูรณาการอย่างมีมาตรฐานสากล
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ
  • บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอย่างเหมาะสมมีมาตรฐานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญ เร่งด่วนของประชาชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คอร์สเรียนออนไลน์

หลักสูตร อบรม


คอร์สเรียนออนไลน์

หลักสูตรอบรมระยะสั้นคอร์สเรียนออนไลน์

หลักสูตรอบรมระยะยาวคอร์สเรียนออนไลน์

การประชุมวิชาการคอร์สเรียนออนไลน์

หลักสูตรนานาชาติคอร์สเรียนออนไลน์

ข่าวสาร กิจกรรม


คอร์สเรียนออนไลน์

รูปภาพ แกลลอรี่