หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

รหัสคอร์ส :

 A0007

เนื้อหา : 1 ตอน

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน  จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนังมีผู้มารับบริการระหว่างปี 2562, 2563 และ 2564 จำนวน 194,129 ราย จำนวน 170,367 ราย
และ 150,930 รายตามลำดับ  โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีบุคลากรผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 27 รุ่น รวมบุคลากรที่สำเร็จการอบรมแล้วทั้งหมดจำนวน  241 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.53  สถาบันโรคผิวหนังได้จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังหลายหลักสูตรอาทิ  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา แพทย์ปฏิบัติการ อบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ทั่วไป (หลักสูตร ๑ เดือน) และอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น สำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความรู้สำคัญในการวินิจฉัยโรค  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุนการทำงานในการวินิจฉัยโรค  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังทางห้องปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถาบันโรคผิวหนังสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่ว่าศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านผิวหนังในระดับนานาชาติ และถ่ายทอดเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนวิชาการด้านผิวหนังแก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ วิธีการที่เหมาะสม

3. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลผล รายงานผลการตรวจโรคทางผิวหนังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระยะเวลาอบรม           1 สัปดาห์ เดือนพฤษภาคม

ค่าลงทะเบียน           2,500 บาท

จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 10 คน  


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

        นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 10 คน


การวัดผลและประเมินผล  

         โดยการเข้าร่วมฟังการอบรมและการปฏิบัติภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร    

         โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกณฑ์การอบรมสำเร็จ มีระยะเวลาอบรม ≥ 80 %

คุณวุฒิที่ได้รับ         

          Certificate of Achievement (ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ) หรือ Certificate of attending (ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบ)


วิธีการสมัคร

กำหนดการ       รับสมัคร                   ตลอดปี

วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ ใบสมัครอบรมบุคลากร
                         กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์

                         ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   

                          สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

                         420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                          E-mail:  training.inderm@gmail.com


เอกสารประกอบการสมัคร

       1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  

      2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  

      3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

      4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 


วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย

วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย

ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร  ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน


เงื่อนไขอื่น ๆ

       1) ค่าลงทะเบียน ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

      2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม

      3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

Download      ใบสมัคร

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว