หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

รหัสคอร์ส :

 A0007

เนื้อหา : 1 ตอน

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน  จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนังมีผู้มารับบริการระหว่างปี 2562, 2563 และ 2564 จำนวน 194,129 ราย จำนวน 170,367 ราย
และ 150,930 รายตามลำดับ  โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีบุคลากรผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 27 รุ่น รวมบุคลากรที่สำเร็จการอบรมแล้วทั้งหมดจำนวน  241 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.53  สถาบันโรคผิวหนังได้จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังหลายหลักสูตรอาทิ  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา แพทย์ปฏิบัติการ อบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ทั่วไป (หลักสูตร ๑ เดือน) และอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น สำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความรู้สำคัญในการวินิจฉัยโรค  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุนการทำงานในการวินิจฉัยโรค  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังทางห้องปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถาบันโรคผิวหนังสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่ว่าศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านผิวหนังในระดับนานาชาติ และถ่ายทอดเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนวิชาการด้านผิวหนังแก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ วิธีการที่เหมาะสม

3. เพื่อให้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลผล รายงานผลการตรวจโรคทางผิวหนังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระยะเวลาอบรม           1 สัปดาห์ เดือนพฤษภาคม

ค่าลงทะเบียน           3,500 บาท

จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 10 คน  


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

        นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 10 คน


การวัดผลและประเมินผล  

         โดยการเข้าร่วมฟังการอบรมและการปฏิบัติภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร    

         โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกณฑ์การอบรมสำเร็จ มีระยะเวลาอบรม ≥ 80 %

คุณวุฒิที่ได้รับ         

          Certificate of Achievement (ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ) หรือ Certificate of attending (ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบ)


วิธีการสมัคร

กำหนดการ       รับสมัคร                   ตลอดปี

วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ ใบสมัครอบรมบุคลากร
                         กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์

                         ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   

                          สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

                         456 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                          E-mail:  training.inderm@gmail.com


เอกสารประกอบการสมัคร

       1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  

      2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  

      3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

      4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 


วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย

วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย

ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร  ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน


เงื่อนไขอื่น ๆ

       1) ค่าลงทะเบียน ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

      2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม

      3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

Download      ใบสมัคร

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว