หลักสูตรตจวิทยาเชิงบูรณาการและการฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรตจวิทยาเชิงบูรณาการและการฟื้นฟูสุขภาพ

รหัสคอร์ส :

 A0033

เนื้อหา : 1 ตอน

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ดาวน์โหลดใบสมัคร   ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1Wx3kJg4TzNBz8XDXDI8SLLo2vpJnk0u5?usp=drive_link

หลักการและเหตุผล

  สถาบันโรคผิวหนัง มีภารกิจในการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง เนื่องจากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเป็นสาขาใหม่และกำลังเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งในฝั่งแพทย์และประชาชนทั่วไป แต่ยังพบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากแพทย์ผู้รักษายังมีความรู้ความชำนาญที่ไม่เพียงพอและให้การรักษาที่ไม่ได้อ้างอิงถึงหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ สถาบันโรคผิวหนังจึงได้จัดทำโครงการอบรมแพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกเวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพทางตจวิทยา  (Clinical Fellow in Dermatologic wellness) ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ศาสตร์ความรู้ขั้นสูงในการฟื้นฟูสุขภาพผิวหนังแบบองค์รวมที่จะครอบคลุมในการประเมินสภาวะเครียดและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายและทำการแก้ไขตั้งแต่ในระยะก่อนที่จะพัฒนาเป็นโรคหรือความผิดปกติของผิวหนังที่เรื้อรัง ผสมผสานไปกับการให้คำแนะนำเพื่อปรับการดำเนินกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสมทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีในที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทางคลินิก เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถาบันโรคผิวหนังสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Academic Excellence) ทั้งนี้ คาดว่าแพทย์ที่สำเร็จการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และความชำนาญด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพทางตจวิทยา 

          2.  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังโดยใช้ศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพทางตจวิทยาอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

สถานที่ดำเนินการ

          สถานที่ราชการ สถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนที่รับปีละ 2 คน คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                 - สำเร็จการอบรมแพทย์ประจำบ้านและ/หรือแพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยาของสถาบันโรคผิวหนัง

                 - สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนังอื่น ๆ ที่สถาบันโรคผิวหนังรับรอง

   ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

รับสมัคร  เดือน ต.ค. - เม.ย. ของทุกปี

คัดเลือก เดือน มิ.ย. ของทุกปี

ประกาศผล เดือน ก.ค.

กำหนดการเรียน  1 ปี (1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2568)

  ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท 

                   หมายเหตุ 

1) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดที่เป็นรัฐบาล สามารถให้ต้นสังกัดชำระเงินค่าลงทะเบียนให้และต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณา

2) แพทย์กรณีอื่น ชำระค่าลงทะเบียน 120,000 บาทต่อคน

 

     

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว