หลักสูตร แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์

หลักสูตร แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์

รหัสคอร์ส :

 A0003

เนื้อหา : 1 ตอน ( 3 น. )

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

 แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ (Clinical Fellow in Dermatosurgery)


         เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เลเซอร์บำบัดรักษาโรคผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ทั้งนี้ คาดว่าแพทย์ที่สำเร็จการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตร
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และความชำนาญด้านตจศัลยศาสตร์

       2. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังโดยวิธีตจศัลยศาสตร์

ระยะเวลาอบรม 1 ปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - มิถุนายน ของปีถัดไป
​​​​

ค่าลงทะเบียน

        1) สามารถยกเว้นค่าลงทะเบียนได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้
            1.1) ผู้สมัครต้องเป็นแพทย์ Board certified Dermatologist (วุฒิบัตร ตจวิทยาจาก แพทยสภา)
            1.2) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดที่เป็นรัฐบาล ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณา
        2) แพทย์กรณีอื่น ชำระค่าลงทะเบียน 100,000 บาท
 

จำนวนที่รับ            ปีละ 5-7 คน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

        1. สำเร็จการอบรมแพทย์ประจำบ้านและ/หรือแพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยาของสถาบันโรคผิวหนัง

        2. สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนังอื่นๆ ที่สถาบันโรคผิวหนังรับรอง 


การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก การมีส่วนร่วมตามกิจกรรมของผู้เข้าอบรม

เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%

คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์


วิธีการสมัคร

กำหนดการ      

              รับสมัครประจำปี 2566                 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 
               คัดเลือก                                     มิถุนายน
              ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม        มิถุนายน   

วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                         กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์

                         ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   

                          สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

                         456 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                          E-mail:  training.inderm@gmail.com


เอกสารประกอบการสมัคร

        1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

        2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport

        3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   

        4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

        5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  

        6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)


วิธีการคัดเลือก             พิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการทำงานและอื่น ๆ

ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รายงานตัวและยื่นแบบตอบรับ

เข้าอบรมที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนังภายในวันที่กำหนด

 

Download      ใบสมัคร

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว