หลักสูตร แพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา

หลักสูตร แพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา

รหัสคอร์ส :

 A0002

เนื้อหา : 2 ตอน ( 3 น. )

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

 

หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา (Clinical Fellow in Dermatology)


       สถาบันโรคผิวหนัง เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกและจัดการอบรมแพทย์ปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2521 โดยดำเนินการไปพร้อมกับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาตจวิทยาโดยการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แต่ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี


วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม  สามารถให้คำแนะนำแก่แพทย์ บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและ มีมาตรฐานทางวิชาการ
ระยะเวลาอบรม           2  ปี  เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ค่าลงทะเบียน              - ไม่มี -
จำนวนที่รับ                ชั้นปีละ 10  คน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     

        1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  

        2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วน

        3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน

        4. หรือเฉพาะกรณีหน่วยงานภาคราชการมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ให้เพิ่มพูนทักษะฯ 1 ปี ปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีกอย่างน้อย 1 ปี  มีหนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำเป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรอง ว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  (หนังสือจากต้นสังกัด ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยในวันยื่นใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)

 

        หลักสูตร  การ เรียนการสอนร่วมกับแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาชั้นปีที่ 2-4 ประกอบด้วยการเรียนภาคบรรยาย Basic Science กลุ่มโรคและภาวะทาง Dermatology การปฏิบัติงานคลินิก ได้แก่General Dermatology Clinic; OPD/IPD , Subspecialty ; Immunology, Photobiology, Mycology, Dermatosurgery&Laser, Dermatopathology, Pediatric & Geriatric การหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัด ตรัง ร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น Grand round, Journal Club, Book Club, Clinico Pathological Conference, Topic Review, Clinical Slide Conference และงานวิจัย 1 โครงการ เป็นต้น

 

การวัดผลและประเมินผล  ดังนี้

        1. การสอบวัดผลปีละ 2 ครั้ง สอบพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วยสอบข้อเขียน  Clinical Case exam, Lab, Histopathology & slide quiz exam   

        2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ   S : satisfied  U : Unsatisfied

        3. การประเมินผลงานวิจัย    S : satisfied  U : Unsatisfied

เกณฑ์วัดผลและสำเร็จหลักสูตร 

        1. มีเวลาเข้าอบรม    ≥ 80%   การลา/ขาด/มาสาย ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบสถาบันฯ

        2. คะแนนสอบ ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนสอบแต่ละชั้นปี ดังนี้

                แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 1     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 50 % 
                แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 2     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 60 %           

        3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ  ต้องได้  จำนวน S : satisfied  > 50 % ของอาจารย์แพทย์

        4. การประเมินผลงานวิจัย  ต้องได้ S : satisfied 

แพทย์ปฏิบัติการแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง 4)  จึงจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในลำดับถัดไป กรณีคะแนนและการประเมินผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมในชั้นปีนั้น และคณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อหรือยุติการศึกษา

คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์

วิธีการสมัคร
        กำหนดการ       ดำเนินการพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ดังนี้
        รับสมัคร           พร้อมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
        สอบคัดเลือก    กำหนดวัน-เวลาเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
        ประกาศผล       ประมาณ เดือนมกราคม

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด

1. ส่งทางไปรษณีย์  สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี  420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ส่งทาง Email: training.inderm@gmail.com

เอกสารประกอบการสมัคร  เช่นเดียวกันกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้          

        1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)

        4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)

        5. สำเนาใบอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

        6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) เลขที่..........ออกให้ ณ วันที่.........

        7. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ

        8.หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ

        9. หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร โดยควรเป็นผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด)

        10. หนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำ เป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัด เลือก  กรณีผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้อยกว่า 3 ปี  ทั้งนี้ ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแนบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)

หมายเหตุ  สถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่แนบเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์และ/หรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ       300 บาท
การคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศผล โดยมีหนังสือ แจ้งเป็นรายบุคคล ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว พร้อมยื่นแบบตอบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง ภายในวันที่กำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ

        1. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม

        2. กำหนดให้แพทย์ปฏิบัติการ หมุนเวียนไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบันฯ เช่น ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  จ.ตรัง  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

        3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

Download ใบสมัครหลักสูตรแพทย์ปฎิบัติการสาขาตจวิทยา

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว