หลักสูตร อบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง 2 สัปดาห์

หลักสูตร อบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง 2 สัปดาห์

รหัสคอร์ส :

 A0006

เนื้อหา : 1 ตอน ( 3 น. )

ผู้สอน

คณาจารย์จากสถาบันโรคผิวหนัง วิทยากรรับเชิญ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

อบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง จัดหลักสูตรอบรมสำหรับแพทย์หลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ โดยแกนหลักสูตรของพยาบาลได้ปรับให้สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือนของแพทย์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมจากทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความร ู้และประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคผิวหนังในโรงพยาบาลต้นสังกัดต่อไป


วัตถุประสงค์

        เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลมีความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และความสามารถให้คำแนนะนำแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนังเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวหนังและการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาอบรม           1 -  2 สัปดาห์  ( กรกฎาคม 2567)

ค่าลงทะเบียน           3,500 บาท สำหรับเรียนออนไลน์

                              6,000 บาท สำหรับเรียน Onsite ที่สถาบันโรคผิวหนัง 

                               ค่าสมัครสามารถเบิกต้นสังกัดได้

จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น - Onsite รุ่นละ 30 คน  

                                               - Online รุ่นละ ไม่จำกัดจำนวน

ดาวน์โหลดใบสมัคร   ใบสมัครหลักสูตรอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง

ติดต่อคุณจงกิตต์ 095-372-8294

ส่งใบสมัครมาทาง e- mail: training.inderm@gmail.com, inderminterhos@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   พยาบาลวิชาชีพจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥ 60 %

คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์


วิธีการสมัคร

กำหนดการ      

          รับสมัคร                                     ตลอดปี
          คัดเลือก                                     มิถุนายน-กรกฎาคม
          ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม            ปลายเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    (ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น)

                          สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

                         456 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                          E-mail:  training.inderm@gmail.com  


เอกสารประกอบการสมัคร

       1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)

      2)  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา

      3)   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      4) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม

      5) อื่น ๆ 


วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย/ E-mail

วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย

ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตรที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน


เงื่อนไขอื่น ๆ

       1) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท และ 6,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

      2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม

      3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

Download      เอกสารโครงการและใบสมัคร

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว