หลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา_(แบบทดสอบ)

รหัสคอร์ส :

 A0001

เนื้อหา : 2 ตอน ( 3 น. )

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

 

1.ชื่อหลักสูตร

    (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

   (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Dermatology, Institute of Deramatology

       

 2.ชื่อวุฒิบัตร

    ชื่อเต็ม

    (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาเวชกรรมสาขาตจวิทยา

    (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Dermatology  

    ชื่อย่อ

    (ภาษาไทย) วว. สาขาตจวิทยา

    (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Dermatolog                

    คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

    (ภาษาไทย) วว. ตจวิทยา 

    (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Dermatology ( Dip. Thai Board of Dermatology) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    

        ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย    

        สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  

 ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเพิ่ม

        หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

        คู่มือหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว