ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันโรคผิวหนัง (Online & Onsite) Dermatology the New Chapter

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันโรคผิวหนัง (Online & Onsite) Dermatology the New Chapter

รหัสคอร์ส :

 A0028

วันที่ประชุม :
3 พฤศจิกายน 2565 - 3 ธันวาคม 2565

เปิดลงทะเบียน :
8 สิงหาคม 2565 - 5 ตุลาคม 2565

เนื้อหา : 8 ตอน ( 3 ชม. 28 น. )

ราคา

ลงทะเบียน

รายละเอียดคอร์ส

***หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศชื่อบัญชี สถาบันโรคผิวหนัง บัญชีเลขที่ 980-5 74798-0

เอกสารอนุมัติมาประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันโรคผิวหนัง (Online & Onsite)

“Dermatology, the New Chapter”

วันที่  6 - 7  ตุลาคม  2565

ห้องประชุม 1 - 3 ชั้น 7 และเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันพฤหัสบดีที่  6  ตุลาคม  2565

08.00 – 08.45  ลงทะเบียน

08.45 – 09.00  พิธีเปิดการประชุม 

09.00 – 12.00  “Session A”

                    - What’s new in contact dermatitis ?  พญ.ไพลิน  พวงเพชร

                   - What’s new in melasma? พญ.ธนศรี  เสสะเวช

                   - Trichotillomania  นพ.สุประกิต  จิรารัตน์วัฒนา

- The Commons do matter: Dry Skin and Acne (Eucerin)
   พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล, นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์,นพ. ทนงเกียรติ เทียนถาวร

                   - The impact of visible light in photodermatology พญ.พิมสิริ  พูลสุวรรณ

12.00 – 13.00  Lunch symposium Topical treatments for psoriasis in visible and difficult areas
  พญ.เบ็ญจ์สชีว์  ปัทมดิลก, ผศ.พญ.พลอยทราย  รัตนเขมากร  (LEO Pharma)

13.00 – 13.30  ประชุมสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง (เฉพาะสมาชิก)

13.30 – 15.30  “Session B”

                     - Roles of fat grafting in dermatology พญ.จันทร์จิรา  สวัสดิพงษ์

                    - Atopic dermatitis: game changers พญ.นิอร  บุญเผื่อน

 - Dermatologic diseases in pregnancy พญ.ศศิมา  ธรรมรุจา

 - NABOTA Injection into TRApezius for Pain Relief (NABOInTRAP)
พญ.คล้ายจันทร์  อินทร์ใจเอื้อ, พญ.นิอร  บุญเผื่อน

วันศุกร์ที่ 7  ตุลาคม  2565

09.00 -11.00   “Session C” 

  - Hereditary angioedema: new concept, new hope พญ.รัชฎา  องศ์ทวีเกียรติ

                      - An update on JAK inhibitor in dermatology นพ.พชรวรรธน์  จิระสุทัศน์                         

                      - Skin barrier and acne cosmeceuticals (La Roche Posay) พญ.ไพลิน  พวงเพชร

- Updating obesity management strategies: new concept and future directions
  ผศ.พญ.กนกกาญจน์  เทพมาลัย

11.00 – 12.00  Lunch symposium (Galderma)

12.00 – 16.00  Interhospital Conference

                   -  Case  Demonstration

                   ที่ห้อง O.P.D. ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

                   -  Case  Discussion 

                   ห้องประชุม 1 – 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

                   Moderator:  พญ.พิมพา  ตันธนศรีกุล , นพ.ปุณวิศ  สุทธิกุลณเศรษฐ์

 

หมายเหตุ        Coffee Break เวลา 10.00 น.และ 14.30 น. หรือตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว